La plattafurma da communicaziun uffiziala per la festa naziunala svizra!

Per ch'i dettia in'atmosfera da festa, na dastga betg mancar in classicher da l'art da zambregiar – il lampiun dal 1. d'avust!

Lampiun

Decoraziun

Lampiun

Bels effects da glisch per dadens e per dadora èn garantids tras in lampiun da palpiri alv e cotschen. Per Vossa creativitad na datti nagins cunfins.
Lampiun

Palpiri da saida u palpiri transparent

Stgatla da chaschiel radunda

Forsch

Colla

Filfier (da lampiun)

Chandaila da rechaud (LED)

Faudai ensemen il palpiri ina giada entamez, uschia ch'el è dubel. Tagliai el ussa uschia, che Vus al pudais metter ina giada cumplettamain enturn la stgatla da chaschiel. La lunghezza dal palpiri decida, quant aut che Voss lampiun vegn ad esser.
Avri puspè il palpiri dubel, mettai ina strivla colla giusum sin in ur dal palpiri ed al faudai puspè ensemen entamez.
Mettai ussa colla sin l'ur dadora dal funs da la stgatla e tatgai il palpiri transparent enturn ed enturn questa part. 
Tagliai ussa or dal viertgel da la stgatla da chaschiel in circul, uschia ch'i resulta in rintg, e tatgai quest rintg vi da l'ur sura dal palpiri transparent.
Mettai ussa ina strivla colla sin la vart lunga dal palpiri transparent e tatgai ensemen las duas parts.
Ussa pudais Vus decorar Voss lampiun. Or da palpiri alv pudais Vus per exempel tagliar ora cruschs svizras e las tatgar sin il lampiun. Per Vossa fantasia na datti nagins cunfins!
Faschai ussa cun la forsch precautamain duas foras – ina visavi l'autra – en l'ur sura. Tras questas foras pudais Vus alura trair il manetsch da filfier da Voss lampiun. 
Fixai precautamain ina vart dal filfier en ina fora ed alura l'autra vart dal filfier en l'autra fora.
Voss lampiun è fatg. Ussa pudais Vus metter ina chandaila da rechaud en il lampiun. Pervia dal privel d'incendis recumandain nus da prender ina chandaila LED.
Lampiun
Cundivider